早知莫投胎
早知莫投胎

早知莫投胎

Alternative烧金蕉

  • 播放次数

    0

  • 喜欢

    0

早知莫投胎

早知莫投胎

百合花
百合花

发表时间 2019-09-06

介绍

“早知莫投胎”(2019)
[Tsá-Tsai Mài Tâu-Thai]
收录于百合花的烧金蕉专辑

'I Shouldn’t Have Reincarnated' (2019)
is a song by Lilium (百合花) from their album ‘Burnana’ (烧金蕉).

[音乐]
词曲:林奕硕
编曲:百合花(林奕硕、林威佐、邱莉舒)、郑各均
制作/混音/后期:郑各均
录音:郑皓文
主唱/木吉他/月琴/直笛:林奕硕
Bass:林威佐
合声/鼓组:邱莉舒
壳仔弦:林宸弘
-
英文翻译:陈思愚

...查看更多 收起

歌词

早知莫投胎
Tsá-Tsai Mài Tâu-Thai
I Shouldn’t Have Reincarnated
词:林奕硕
曲:林奕硕
编:百合花、郑各均
(壳仔弦:林宸弘)

困伤济,啊有法度
Khùn siunn-tsuē,ah ū huat-tōo
睡太多,有什么办法
Too much sleep, couldn’t help it

只好继续困甲隔转工啊
Tsí-hó kè-sio̍k khùn kah keh-tńg-kang ah
只好继续睡到隔天
So sleep till the next day

姑不,姑不而将
Koo-put,koo-put-lî-tsiong
姑且不,姑且不得已而将就
Just, just settle for it

无是欲按,无是欲按怎样
Bô sī beh án,bô sī beh án-tsuánn-iūnn
不然是要,不然是要怎样
Or what, or what should I do

你上贤、你上巧,我上衰潲
Lí siōng gâu、lí siōng khiáu,guá siōng sue-siâu
你最厉害、你最聪明,我最倒楣
You’re the best, you’re the smartest,
I am the rottenest

早知早知当初莫投胎
Tsá-tsai tsá-tsai tong-tshoo mài tâu-thai
早知早知当初就不投胎
I shouldn’t have reincarnated

好哩佳哉,无讲盖失败
Hó-lí-ka-tsài,bô-kóng kài sit-pāi
幸好,不至于太失败
Luckily, not a complete loser

我这世人毋捌看人亲像我
Guá tsit-sì-lâng m̄ bat khuànn-lâng tshin-tshiūnn guá
我这辈子不曾见过有人像我一样
I’ve never seen anyone like me

三更半暝啉咖啡
Sann-kinn-puànn-mî lim ka-pi
三更半夜喝咖啡
Having midnight coffee

心脏袂堪
Sim-tsōng buē-kham
心脏无法承受
My heart can’t stand anymore

早知早知当初莫投胎
Tsá-tsai tsá-tsai tong-tshoo mài tâu-thai
早知早知当初就不投胎
I shouldn’t have reincarnated

好哩佳哉,无讲盖失败
Hó-lí-ka-tsài,bô-kóng kài sit-pāi
幸好,不至于太失败
Luckily, not a complete loser

早知早知当初若先知
Tsá-tsai tsá-tsai tong-tshoo ná sing-tsai
早知早知当初若先知
I should have known earlier

何必搁再来,何必搁再来
Hô-pit koh-tsài lâi,hô-pit koh-tsài lâi
何必又再来,何必又再来
Why come again, why come again

讲甲到就爱做甲到
Kóng kah kàu tō ài tsò kah kàu
说得到就得做得到
Do do what you say

若袂晓就毋通假贤
Ná buē-hiáu tō m̄-thang ké-gâu
若不懂就别自作聪明
Don’t be a wise guy if you know nothing

我欲去提钱来分逐家
Guá beh khì thê tsînn lâi pun ta̍k-ke
我要去拿钱分大家
I will share money with everybody

我欲去提你的钱来分逐家
Guá beh khì thê lí ê tsînn lâi pun ta̍k-ke
我要去拿你的钱来分大家
I will share your money with everybody

我欲去提你的钱来分逐家
Guá beh khì thê lí ê tsînn lâi pun ta̍k-ke
我要去拿你的钱来分大家
I will share money with everybody

...查看更多 收起