David Wei 魏品匀

音乐人 台北市

魏品匀 David wei |唱故事的人 / 前职能治疗师

生活的每一件事都是一首歌
于是我们用歌说著故事
然后退下满身疲累
感受生命的丰盛

毕竟我们都被生出来了呀❤️

IG粉专: davidwei0201 ( https://www.instagram.com/davidwei0201/ )

FB粉专:魏品匀David wei ( https://www.facebook.com/davidwei0201/ )

Youtube频道:魏品匀David wei ( https://www.youtube.com/user/alicegood36 )

…查看更多
  • 音乐

    0

  • 粉丝

    0

  • 关注中

    0